Wypożyczalnia samochodów Gliwice

Regulamin wynajmu samochodów

Regulamin Car On Time Sp. z o.o. sp.k. w zakresie najmu samochodów
(„Regulamin”) obowiązuje od 24.01.2020r.

§ 1. Postanowienie ogólne.

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez CAR ON TIME Spółka z . o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Łabędzka 22, 44 – 100 Gliwice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790056, w ramach Wypożyczalni Samochodów, w każdy sposób.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową.

  § 2. Wymagania dotyczące kierowcy.

 3. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać osoba, która ukończyła:
  1. 19 lat dla samochodów segmentu B, chyba że dokona opłaty z pkt. 55
  2. 21 lat dla samochodów segmentu C, D, SUV, chyba że dokona opłaty z pkt. 55
  3. 23 lata dla samochodów segmentu SUV Premium, E, Premium, chyba że dokona opłaty z pkt. 55

  posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu bądź osobę upoważnioną przez Najemcę powyższych wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 4. Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu (zawsze spełniającą wymogi określone w pkt. 3 Regulaminu) lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności (opłata zgodna z cennikiem)
 5. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
 6. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii pojazdu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie pojazdem (pod rygorem obowiązku naprawienia szkody) a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.

  § 3. Wydanie pojazdu.

 7. Wydanie pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego lub miejscu przez niego wskazanym na podstawie Protokołu przekazania. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę woli odbioru pojazdu z innego miejsca, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.
 8. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  § 4. Zasady używania pojazdu.

 10. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.
 11. W czasie używania pojazdu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane).
  2. zabezpieczenia pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
  3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych) – przy wynajmie długoterminowym,
  4. koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz napraw lub wymiany uszkodzonego ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca,
  5. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu lub umowie najmu,
  6. utrzymywania pojazdu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
 12. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów niż wskazane w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto wymaga skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych kosztów napraw lub holowania pojazdu poza granicami RP. Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP.
 13. Najemca nie może używać pojazdu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz jego właściwościami i przeznaczeniu, oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
  1. holowanie innych pojazdów najętym pojazdem,
  2. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
  3. palenie tytoniu oraz wyrobów podobnych w pojeździe,
  4. dokonywania w najętym pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  5. przewożenia wewnątrz pojazdu zwierząt poza odpowiednimi transporterami,
  6. brania udziału we wszelkich rodzaju rajdach i wyścigach samochodowych,
  7. spożywania posiłków i napojów wewnątrz pojazdu,
  8. kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających,
  9. używania pojazdu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy,
  10. podnajmu lub udostępniania osobom trzecim,
  11. mycia pojazdów na myjniach automatycznych

  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w lit. „d” niniejszego punktu Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 14. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 15. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

  § 5. Płatności.

 16. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu. Przy zawarciu umowy najmu na dłuższy okres klient dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości czynszu najmu oraz kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu chyba, że co innego wynika z umowy.
 17. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu za cały okres trwania najmu wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymywanie faktur VAT obejmujących czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu lub przy zawieraniu umowy najmu.
 18. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie pojazdu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 19. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy

  do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Uprzednie wezwanie Najemcy niebędącego konsumentem nie jest konieczne do dokonania ww. wypowiedzenia.

 20. Pojazd posiada zamontowane urządzenie umożliwiające Wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu. Zablokowanie rozrusznika uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, gdy Najemca nie jest konsumentem, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) uprawniony jest do zablokowania rozrusznika. Po uiszczeniu przez Najemcę zaległych należności i zawiadomieniu o tym Wynajmującego, Wynajmujący uruchomi ponownie rozrusznik w terminie 24 godzin od zaksięgowania zaległej wpłaty. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do czynszu najmu. W stanie wyższej konieczności, Najemca może skontaktować się z Infolinią Wynajmującego celem odblokowania rozrusznika.

  § 6. Zwrot, przedłużenie najmu lub wymiana pojazdu.

 21. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w siedzibie Wynajmującego. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
 22. Zwrot pojazdu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz za uiszczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez Wynajmującego oraz pozostawić w aucie kluczyki wraz z dokumentami pojazdu. W terminie dwóch dni od powyższego zwrotu, Najemca zobowiązany jest – na wezwanie Wynajmującego – do podpisania w oddziale protokołu zwrotu. W przypadku niestawiennictwa Najemcy niebędącego konsumentem, Wynajmujący ma prawo jednostronnie sporządzić protokół zwrotu ze skutkami dla Najemcy.
 23. Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia najmu pojazdu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny może zostać uzgodnione za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-amil) lub w siedzibie Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.
 24. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako jego przywłaszczenie (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. Ponadto Wynajmujący upoważniony jest w takim przypadku do zablokowania rozrusznika pojazdu.
 25. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
 26. W wypadku braku zwrotu lub nieterminowego zwrotu pojazdu w miejscu zgodnym z umową i Regulaminem Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody oraz zwrotu kosztów związanych z jego odbiorem.
 27. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy jego odbiorze. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody.

  § 7. Odpowiedzialność Najemcy.

 28. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem naprawienia szkody, w tym w szczególności następującymi kosztami:
  1. braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w Protokole przekazania pojazdu oraz odszkodowaniem za zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  3. kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
  4. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.
 29. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia pojazdu i powstania szkody na skutek jego niewłaściwego używania i zabezpieczenia oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody.
 30. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków pojazdu lub innych elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie zobowiązany do naprawienia szkody.
 31. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku, naprawienie szkody polegać będzie na uiszczeniu przez Najemcę Opłaty zgodnie z Cennikiem, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jednakże w przypadku najemców będących konsumentami, Opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia tylko siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
 32. Najemca, w przypadku:
  1. popełnienia wykroczenia drogowego lub przestępstwa przy użyciu wynajmowanego pojazdu;
  2. parkowania w strefach płatnego parkowania;
  3. poruszania się po płatnych odcinkach drogi;

  zapłaci wszystkie nałożone na Wynajmującego opłaty, kary, grzywny, mandaty karne, w tym mandaty z fotoradarów lub innych urządzeń pomiarowych, a także kary, mandaty i opłaty za wszystkie inne zdarzenia z udziałem wynajmowanego pojazdu, mające miejsce w okresie trwania umowy, niezależnie od osoby kierującej lub korzystającej w danym momencie z pojazdu. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby osobiście, Najemca zobowiązuję się zwrócić Wynajmującemu w/w opłaty.

  § 8. Serwis, przeglądy i naprawy.

 33. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole przekazania pojazdu (tolerancja +/- 500 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z Infolinią Techniczną 530 110 120. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na pojazd.
 34. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia pojazdu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Infolinia: 530 110 120) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 35. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

  § 9. Uszkodzenia, wypadek, kradzież pojazdu.

 36. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią 530 110 120 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży pojazdu lub utracie kluczyków do niego pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu oraz zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu.
 37. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

  § 10. Obowiązki Wynajmującego

 38. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
 39. W wypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy pojazd zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego pojazd lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu. W wypadku, jeżeli pojazd zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 40. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami RP. Ponadto w przypadku gdy Najemca nie jest konsumentem udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od pojazdu lub tablicy rejestracyjnej.

  § 11. Ubezpieczenie pojazdu.

 41. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  2. uszkodzenia opon pojazdu, oraz szyb pojazdu,
  3. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy,
  4. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/h lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  5. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  6. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazd była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub Regulaminem,
  7. kradzieży pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,
  8. kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
  9. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
  10. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,
  11. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody. Ponadto, na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego.
 42. Pokrycie szkody, o której mowa w punkcie poprzedzającym nie następuje zarówno w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i w zakresie szkód niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
 43. Pojazdy mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem i najmu.
 44. Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych pojazdach urządzenia lokalizacyjne GPS.
 45. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie szkody stanowi obowiązek Najemcy również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

  § 12. Kary umowne / cennik

 46. Najemca z tytułu zdarzeń określonych w pkt 47 i 48 Regulaminu zapłaci Wynajmującemu kary umowne określone w tych punktach, chyba że udowodni, iż do zdarzenia nie doszło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca, ani Użytkownik:

 47. Kary umowne z tytułu uszkodzenia pkt 28 lub braku wykonania obowiązków z pkt. 11, zależy od segmentu samochodu, wynosi:
  • segment B, B+, B automat – do 1000 zł
  • segment C, C+, C automat, BUS – do 3000 zł
  • segment D, D+, D automat, SUV – do 4000 zł
  • segment E oraz samochodów luksusowych – do 6000 zł
  • w zależności od wartości pojazdu wysokość kary może być ustalona indywidualnie do danego przypadku.
 1. Pozostałe kary umowne:
 1. uczestniczenie w rajdach i wyścigach samochodowych za każdy stwierdzony przypadek – 2000 zł
 2. kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających za każdy stwierdzony przypadek – 2000 zł
 3. używanie pojazdu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy za każdy stwierdzony przypadek – 1000 zł
 4. podnajem lub udostępnianie osobom nieuprawnionym za każdy stwierdzony przypadek – 500 zł
 5. mycie pojazdu na myjni automatycznej – 100 zł
 6. holowanie innego pojazdu najętym pojazdem – 500 zł
 7. przekroczenie dopuszczalnej ładowności – 500 zł
 8. palenie w pojeździe tytoniu lub papierosów elektronicznych – 300 zł
 9. dokonywanie w pojeździe przeróbek lub innych bez zgody Wynajmującego
  (koszt przywrócenia do stanu z dnia Wynajmu + dodatkowa opłata) – 500 zł
 10. przewożenie wewnątrz pojazdu zwierząt, bez specjalnego transportera, – 250 zł
 11. uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości, – 6 zł/l
 12. utrata gwarancji na samochód z winy najemcy przez wynajmującego – 5% wartości zakupu samochodu
 13. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od centralnego zamka – 600 zł do 1500 zł
 14. utrata lub zniszczenie dokumentów pojazdu – 500 zł
 15. utrata lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł od szt.
 16. wysyłka wezwania do należytego wykonywania umowy lub zapłaty – 50 zł
 17. zwłoka w zwrocie pojazdu – 200% stawki dobowej
 18. zwrot brudnego samochodu osobowego: – 50 zł
   1. kompleksowe sprzątanie środka – 30 zł
   • tylko odkurzanie – 15 zł
   • tylko mycie wewnętrzne szyb – 10 zł
   • tylko czyszczenie deski rozdzielczej oraz plastików – 10 zł
   1. mycie zewnętrze – 30 zł
 1. zwrot brudnego samochodu dostawczego, bus – 100 zł
 2. zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 250 zł
 3. zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt. 11 e. – 1500 zł
 4. wyjazd za granicę (określone w pkt. 12) bez wcześniejszej zgody pisemnej Wynajmującego – 1000 zł
 5. uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdą sztukę) – 100 zł
 6. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą sztukę) – 1000 zł
 7. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 11 d – 100 zł
 8. zgubienie biletu wystawionego przez operatora parkingu – 150 zł
 1. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
 2. Najemca, za opłatą określoną w pkt. 59 może wykupić Pakiet, zmniejszający Jego odpowiedzialność:
  1. Ochrona Częściowa – CDW + TP (Collision Damage Waiver + Theft Protection) – odpowiedzialność Najemcy z pkt. 47 jest zmniejszona o 50%.
  2. Ochrona Pełna – SCDW + TP + WDP + TDP (Super Collision Damage Waiver + Theft Protection+Window Damage Protection + Tire Damage Protection) – wyłączony pkt 47 (w tym szyby, opony, felgi), pkt. 49 oraz pkt. 48 (23-26).
 3. Wykupienie pakieru może nastąpić wyłącznie przed podpisaniem umowy Najmu.
 4. Pakiety zawarte w pkt. 50 nie zwalniają Wynajmującego z odpowiedzialności z tytułu pozostałych kar umownych oraz innej odpowiedzialności określonej w Regulaminie (w tym z pkt. 53).
 5. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy powstała ona w wyniku umyślnego działania, zaniechania lub niedbalstwa, w tym:
  1. zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;
  2. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,lub bez ważnego prawa jazdy;
  3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
  4. niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski;
  5. niedopełnienia obowiązku zwrotu dokumentów samochodu lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
  6. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
  7. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
  8. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

  § 13. Opłaty usług dodatkowych

 7. Zgoda na wynajem pojazdu:
 • segmentu C, C+, C autoamt, BUS przez osobę w wieku 19 – 21 lat (za dobę) – 40 zł
 • segmentu D, E, SUV, Premium przez osobę w wieku 19 – 23 lat (za dobę) – 50 zł
 1. Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy biura – 49 zł
 2. Przekroczenie limitu kilometrów, liczone za każdy kilometr:
  • segment B,C – 0,30 zł
  • segment D,E, SUV, BUS – 0,50 zł
 1. Podstawienie lub odbiór samochodu (licząc od siedziby biura) – 2 zł/km
 2. Pakiety, o których mowa w pkt. 50 (poniższa stawka dotyczy stawki dobowej przy wynajmie do 7 dni,od 8 doby stawka wynosi 1/3 stawki dobowej)
  1. Ochrona Częściowa – CDW + TP
 • segment B, B+, B automat – 30 zł
 • segment C, C+, C automat – 50 zł
 • segment D, D+, D automat, SUV – 60 zł
 • segment BUS – 70 zł
 • segment E oraz samochodów luksusowych – 90 zł
  1. Ochrona Pełna – SCDW + TP + WDP + TDP
 • segment B, B+, B automat – 50 zł
 • segment C, C+, C automat – 80 zł
 • segment D, D+, D automat, SUV, BUS – 100 zł
 • segment E oraz samochodów luksusowych – 150 zł
 1. Każdy inny użytkownik inny niż Najemca za każdą dobę najmu – 10 zł
 2. Zgoda na wyjazd pojazdem poza RP (jednorazowa opłata) – 80 zł
 3. Opłata administracyjna związana z obsługą należności wynikających z pkt. 32 – 50 zł
 4. Opłata za rezygnację z wykonania Umowy do 48h przed data rozpoczęcia – 50 zł
 5. Opłata za rezygnację z wykonania Umowy na 48h lub mniej przed data rozpoczęcia – 200 zł

  § 14. Postanowienia końcowe

 6. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego umowy, Najemca może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@carontime.eu reklamację.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
 1. wskazanie danych Najemcy;
 2. wskazanie umowy, której reklamacja dotyczy;
 3. przedmiot reklamacji;
 4. okoliczności uzasadniające reklamację;
 5. wskazanie żądania.
 1. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w szczególności art. 659 in. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.
 3. W przypadku, gdy Najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z najmem pojazdu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

  Ja niżej podpisany/a, zapoznałem/am się z całą zawartością regulaminu wypożyczalni samochodów Car On Time, oraz akceptuję go.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Miejscowość, Data, Podpis

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest spółka CAR ON TIME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Łabędzka 22, 44 – 100 Gliwice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790056, REGON: 383587853, NIP: 6312686192 (dalej zwana Wynajmującym).
 2. RODO to rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.
 3. Z Wynajmującym możesz się skontaktować korzystając z infolinii – pod numerem telefonu: 530 110 120 wysyłając nam e-mail na adres kontakt@carontime.eu lub korzystając z adresu korespondencyjnego 44 – 100 Gliwice, ul. Łabędzka 22.
 4. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem:
 5. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
 6. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, historia transakcji – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
 7. nr PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą numer NIP – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
 8. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
 9. dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
 10. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę – w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie – (w szczególności dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 lat od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 11. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Wynajmującego (pkt 52).
 12. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 13. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem jest wyrażona zgoda, Najemca jak i osoba uprawniona do kierowania pojazdem może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Wynajmującym (pkt 52).
 14. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępnione podwykonawcom Wynajmującego w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.
 15. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępniane podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

………………………………………………………………….
Imię i nazwisko, data