Twoja wypożyczalnia samochodów na śląsku

Regulamin wynajmu samochodów

§ 1. Postanowienie ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu pojazdów przez spółkę CAR ON TIME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul. Łabędzkiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000790056, REGON: 383587853, NIP: 6312686192 (zwaną dalej Wynajmującym), na rzecz Klientów wypożyczalni (zwanych dalej Najemców).
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową.
 3. Za pisemną zgodę Wynajmującego pod rygorem nieważności przyjmuje się również wiadomość wysłaną drogą elektroniczną (e-mail), chyba że co innego wynika z treści wiadomości lub umowy najmu.
 4. W przypadku, gdy Najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z najmem pojazdu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 2. Wymagania dotyczące kierowcy.

 1. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem (wskazaną w umowie) może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywateli innych krajów ważny paszport lub dokument honorowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie RP)) oraz co najmniej od roku ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wskazane wymogi obowiązują przez cały okres trwania najmu. Osoba niebędąca Najemcą może kierować pojazdem jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego pod rygorem nieważności. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę, lub osobę uprawnioną do kierowania pojazdem powyższych wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz domagać się od Najemcy naprawienia szkody jaką poniósł w związku z kierowaniem pojazdu przez osobę nieuprawnioną.
 2. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu oraz umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii pojazdu były przestrzegane także przez osoby, którym powierzył kierowanie pojazdem (pod rygorem obowiązku naprawienia szkody), a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.

§ 3. Wydanie pojazdu.

 1. Wydanie pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu przez niego wskazanym na podstawie Protokołu przekazania. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę woli odbioru pojazdu z innego miejsca, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.
 2. W przypadku udostępnienia Najemcy pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem, Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.
 3. Najem pojazdu rozpoczyna się od daty wskazanej w Protokole przekazania, chyba że strony ustaliły inaczej.
 4. W przypadku niemożności przekazania pojazdu w ustalonym terminie, strony wspólnie ustalą inny termin, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z przepisów prawa.

§ 4. Zasady używania pojazdu.

 1. Najemca jest uprawniony do używania pojazdu wyłącznie na terytorium RP. Korzystanie z pojazdu poza granicami RP jest dopuszczalny jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności.
 2. Najemca oraz osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  a. utrzymywania pojazdu w należytej czystości;
  b. stosowania paliwa (PB/ON) zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu
  c. posiadania przy sobie ważnych i honorowanych w RP dokumentów, wymaganych podczas kontroli drogowej;
  d. zabezpieczania pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych);
  e. codziennej kontroli oraz uzupełniania (jeżeli jest to konieczne) oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, zgodnie z dokumentacją techniczną pojazdu.
 3. Najemca lub osoba kierująca pojazdem nie może używać pojazdu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem, jego właściwościami, przeznaczeniem i zasadom normalnej eksploatacji. W szczególności, nie jest dopuszczalne:
  a. uczestniczenie w rajdach i wyścigach samochodowych;
  b. spożywanie posiłków i napojów wewnątrz pojazdu;
  c. kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających;
  d. używanie pojazdu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy;
  e. podnajem lub udostępnienie osobom nieuprawnionym;
  f. mycie pojazdu na myjniach automatycznych;
  g. holowanie innych pojazdów najętym pojazdem;
  h. przekroczenie dopuszczalnej ładowności;
  i. palenie w pojeździe tytoniu lub papierosów elektronicznych;
  j. dokonywanie w pojeździe bez pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności przeróbek lub innych zmian;
  k. przewożenie wewnątrz pojazdu zwierząt.
  W przypadku naruszenia postanowień tego punktu Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody.
 4. Wynajmujący ma prawo kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu używania i stanu pojazdu, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

§ 5. Serwis, przegląd i naprawy pojazdu.

 1. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego zgodnie ze wskazaniami komputera pokładowego lub informacjami podanymi w Protokole przekazania (tolerancja +/- 200 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na pojazd.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności. W razie awarii, kolizji, wypadku drogowego lub uszkodzenia pojazdu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego instrukcjami. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

§ 6. Uszkodzenia, wypadek, kradzież pojazdu.

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji, wypadku, kradzieży, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży pojazdu lub utracie kluczyków do niego pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu oraz na zdalne zablokowanie silnika pojazdu. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o ww. zdarzeniach, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

 

§ 7. Zwrot, wymiana pojazdu lub przedłużenie najmu.

 1. Zwrot pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego, w godzinach pracy biura, z taką samą ilością paliwa, jaką Najemca otrzymał przy jego wydaniu. Zwrot pojazdu w innym miejscu lub poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności, uzgodnieniu czasu i miejsca zwrotu oraz za uiszczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.
 2. Zasady zwrotu pojazdu w innym miejscu lub poza godzinami pracy Wynajmującego ustalane są każdorazowo z Wynajmującym. Z tym że, w terminie dwóch dni od tak dokonanego zwrotu, który nie został stwierdzony Protokołem przekazania, Najemca zobowiązany jest do podpisania w siedzibie Wynajmującego stosownego protokołu. W przypadku niestawiennictwa Najemcy niebędącego konsumentem, Wynajmujący ma prawo jednostronnie sporządzić Protokół przekazania ze skutkami dla Najemcy.
 3. Przedłużenie najmu pojazdu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności. Zamiar przedłużenia musi zostać zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny może zostać uzgodnione za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi zostać dokonane w siedzibie Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.
 4. Niezwrócenia pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wypowiedzenia umowy lub zakończenia najmu traktowane jest jako jego przywłaszczenie (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłaszane jest Policji.
  24. W przypadku braku zwrotu lub nieterminowego zwrotu pojazdu Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody oraz zwrotu kosztów związanych z jego odbiorem.

§ 8. Płatności.

 1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu. Przy zawarciu umowy najmu na dłuższy okres Najemca dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości czynszu najmu oraz kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu chyba, że co innego wynika z umowy. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie pojazdu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Najemcę przy podpisywaniu umowy najmu.
 3. W przypadku zalegania przez Najemcę z płatnością czynszu najmu lub innych należności wynikających z umowy najmu dłużej niż 14 dni, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty może mu wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uprzednie wezwanie Najemcy niebędącego konsumentem nie jest konieczne do dokonania powyższego wypowiedzenia.

§ 9. Odpowiedzialność Najemcy.

 1. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, w tym w szczególności do:
  a. pokrycia kosztów przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu (np. mycie pojazdu i pranie tapicerki);
  b. pokrycia kosztów zakupu utraconego wyposażenia lub jego części wskazanych w Protokole przekazania;
  c. pokrycia kosztów naprawienia szkód pojazdu (np. usunięcia lub naprawy uszkodzeń karoserii bądź innych elementów) spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy;
  d. pokrycia odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek kolizji lub wypadku, w razie gdy przyczyna zdarzenia była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu;
  e. pokrycia odszkodowania za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonanych bez zgody Wynajmującego przeróbek lub zmian
  f. pokrycia odszkodowania za zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji;
  g. pokrycia innych kosztów powstałych w związku z najmem pojazdu (np. zagubienie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków pojazdu lub innych elementów pojazdu).
 2. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku, naprawienie szkody polegać będzie na uiszczeniu przez Najemcę opłaty zgodnej z Cennikiem, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jednakże w przypadku Najemców będących konsumentami, opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia tylko siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
 3. Najemca, w przypadku:
  a. popełnienia wykroczenia drogowego lub przestępstwa przy użyciu wynajmowanego pojazdu;
  b. parkowania w strefach płatnego parkowania;
  c. poruszania się po płatnych odcinkach drogi;
  zapłaci wszystkie nałożone na Wynajmującego opłaty, kary, grzywny, mandaty karne, w tym mandaty z fotoradarów lub innych urządzeń pomiarowych, a także kary, mandaty i opłaty za wszystkie inne zdarzenia z udziałem wynajmowanego pojazdu, mające miejsce w okresie trwania umowy, niezależnie od osoby kierującej lub korzystającej w danym momencie z pojazdu. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony ww. opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i ww. opłaty uiściłby osobiście, Najemca zobowiązuję się zwrócić Wynajmującemu ww. opłaty.
 4. W przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu (np. brak terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy) lub nieprzestrzegania przez Najemcę niebędącego konsumentem postanowień Regulaminu, Wynajmujący do czasu wyjaśnienia naruszeń może zdalnie unieruchomić silnik pojazdu. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do czynszu najmu. W stanie wyższej konieczności, Najemca może skontaktować się z Wynajmującego celem odblokowania silnika pojazdu

§ 10. Obowiązki Wynajmującego.

 1. Wynajmujący, w przypadku gdy szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez niego umowy, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia lub wypadku.
 2. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji od Najemcy pojazd zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może zostać przekazany Najemcy. Do terminu wskazanego w zdaniu pierwszym nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 18:00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 18:00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu. W wypadku, jeżeli pojazd zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami RP. Ponadto w przypadku gdy Najemca nie jest konsumentem udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń w postaci utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od pojazdu lub tablicy rejestracyjnej.

§ 11. Ubezpieczenie pojazdu.

 1. Najemca oraz osoby kierujące pojazdem są zobowiązane do zapoznania się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia, zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia oraz przestrzegać ich pod rygorem obowiązku naprawienia szkody. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest w siedzibie Wynajmującego.
 2. Pojazdy posiadają ubezpieczenie OC i AC. Pojazdy mogą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może zostać wydane Najemcy po zgłoszeniu zamiaru wyjazdu poza granice RP co najmniej na 24 godzinny przed planowanym wyjazdem.
 3. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
  a. umyślnego uszkodzenia pojazdu;
  b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy;
  c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/h lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
  d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca kolizji lub wypadku;
  e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona do prowadzenia pojazdu;
  f. kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia, bądź uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia podczas próby kradzieży, w przypadku gdy nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe lub Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu;
  g. uszkodzenia pojazdu jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej;
  h. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
 4. Pokrycie szkody, o której mowa w punkcie 37 nie następuje zarówno w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i w zakresie szkód niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
 5. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie szkody stanowi obowiązek Najemcy również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

§ 12. Reklamacja.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego umowy, Najemca może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. wskazanie danych Najemcy;
  b. wskazanie umowy, której reklamacja dotyczy;
  c. przedmiot reklamacji;
  d. okoliczności uzasadniające reklamację;
  e. wskazanie żądania.
 3. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w szczególności art. 659 in. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.

§ 13. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest spółka CAR ON TIME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul. Łabędzkiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000790056, REGON: 383587853, NIP: 6312686192 (dalej zwana Wynajmującym).
 2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.
 3. Z Wynajmującym można się skontaktować korzystając z infolinii – pod numerem telefonu: ……………… wysyłając e-mail na adres ……………… lub korzystając z adresu korespondencyjnego 44 – 100 Gliwice, ul. Łabędzka 22.
 4. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem:
  a. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższej umowy umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
  b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, historia transakcji – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
  c. nr PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą numer NIP – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
 5. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
  a. dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
  b. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę – w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie – (w szczególności dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 lat od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 6. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Wynajmującego (pkt 46).
 7. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem jest wyrażona zgoda, Najemca jak i osoba uprawniona do kierowania pojazdem może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Wynajmującym (pkt 46).
 9. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępnione podwykonawcom Wynajmującego w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.
 10. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępniane podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Cennik

l.p. Rodzaj zdarzenia Cena (netto)
1. Utrata lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie lub dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi). 500 zł
2. Utrata lub zniszczenie kluczyka pojazdu. 1000 zł
3. Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych przeróbek bądź zmian bez zgody Wynajmującego 500 zł
4. Utrata lub zniszczenie części wyposażenia pojazdu Koszt oryginalnych części oraz ich montażu
5. Utrata gwarancji pojazdu z winy Najemcy lub osoby kierującej pojazdem 3000 zł
6. Koszt naprawy pojazdu(w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia Koszt oryginalnych części oraz wykonanych usług +30%
7. Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy 3000 zł
8. Uzupełnienie brakującego paliwa 6 zł/1 litr
9. Wynajem pojazdu z kierowcą 50 zł/h
10. Wyjazd pojazdem poza granice RP 100 zł/każda doba
11. Niedozwolony wyjazd pojazdem poza granice RP 100 zł/każda godzina
12. Odblokowanie pojazd u przez Wynajmującego 100 zł
13. Wydanie pojazdu w niedzielę w siedzibie Wynajmującego 50 zł
14. Zwrot pojazdu w niedzielę w siedzibie Wynajmującego 50 zł
15. Wydanie pojazdu poza siedzibą Wynajmującego 150 zł
16. Zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego 150 zł
17. Zwłoka w zwrocie pojazdu 200% stawki dobowej
18. Wysyłka wezwania do należytego wykonywania umowy lub zapłaty 50 zł
19. Uczestniczenie w rajdach lub wyścigach samochodowych 1000 zł
20. Spożywanie posiłków lub napojów wewnątrz pojazdu 500 zł
21. Używanie pojazdu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy 1000 zł
22. Podnajem lub udostępnianie pojazdu osobie nieuprawnionej 1000 zł
23. Mycie pojazdu na myjni automatycznej 500 zł
24. Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem 500 zł
25. Przekroczenie dopuszczalnej ładowności 500 zł
26. Palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych w pojeździe 500 zł
27. Przewożenie zwierząt wewnątrz pojazdu 500 zł
28. Kierowanie pojazdu po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających 2000 zł